ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

Family
Request A Call

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਆਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੰਸਡ ਮੌਰਗੇਕਜ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ `ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਕਵਿਟੀ (ਹੁੰਡੀ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੌਰਗੇਜ ਸਾਦਾ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਖ਼ਰੀਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!